vSphere

vSphere

Kategoria:

O VMware

VMware, wiodąca firma w branży oprogramowania do wirtualizacji, umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji i rozwijanie się poprzez usprawnienie operacji IT. Poprzez wirtualizację infrastruktury – od centrum danych po przetwarzanie w chmurze i urządzenia przenośne – VMware umożliwia świadczenie usług IT z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym miejscu i czasie.

VMware vSphere

VMware vSphere to skalowalna i wydajna platforma wirtualizacyjna oferująca infrastrukturę i usługi aplikacyjne, które przeznaczone są dla instytucji chcących przekształcić swoje technologie informatyczne i oferować je w postaci usług. VMware vSphere to rozwiązanie do konsolidacji i optymalizacji posiadanych zasobów informatycznych, poprawy ciągłości działalności biznesowej, optymalizacji operacji informatycznych i udostępnienia infrastruktury informatycznej jako usługi.

Główne zalety

 • Wydajność osiągnięta przez lepsze wykorzystanie i automatyzację – osiągnij wskaźnik konsolidacji rzędu 15:1 lub wyższy i podnieś stopień wykorzystania sprzętu z dotychczasowych 5−15 procent do nawet 80 procent lub wyżej − bez pogorszenia wydajności.
 • Zasadnicze obniżenie kosztów informatycznych — ogranicz wydatki kapitałowe związane z rozwiązaniem vSphere nawet o 70 procent, a koszty operacyjne nawet o 30 procent, tak aby łącznie odnotować spadek kosztów infrastruktury informatycznej o 20−30 procent dla każdej aplikacji działającej na bazie rozwiązania vSphere.
 • Elastyczność pod kontrolą − reaguj błyskawicznie na zmieniające się potrzeby biznesowe bez rezygnowania z bezpieczeństwa lub możliwości kontroli. Stwórz bezobsługową infrastrukturę z gwarancjami dostępności, skalowalności i wydajności dla wszystkich aplikacji działających na platformie vSphere o kluczowym znaczeniu dla działalności firmy.
 • Swoboda wyboru − użyj wspólnej, opartej na standardach platformy, aby korzystać z istniejących zasobów informatycznych równolegle z usługami informatycznymi następnej generacji i rozbuduj platformę vSphere za pomocą otwartych interfejsów API o rozwiązania pochodzące z globalnego ekosystemu czołowych dostawców technologii.

„Cloud computing”: nowy model informatyczny

„Cloud computing” to podejście, które wykorzystuje techniki wydajnego grupowania zasobów, tak aby utworzyć samozarządzającą się infrastrukturę wirtualną dostępną na żądanie, którą można dynamicznie udostępniać jako usługę. Takie podejście oddziela aplikacje i informacje od złożoności infrastruktury sprzętowej, na której one funkcjonują, także zespoły informatyczne mogą skoncentrować się na potrzebach biznesowych i strategicznych innowacjach.

Korzystanie z rozwiązania vSphere
Konsolidacja i optymalizacja sprzętu informatycznego

Rozwiązanie vSphere umożliwia działom informatycznym odłożenie w czasie procesu wdrażania kosztownych i powodujących różnorakie problemy projektów rozbudowy centrów przetwarzania danych. Daje możliwość skonsolidowania większej liczby maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym bez spadku wydajności lub przepustowości.
Klienci mogą także korzystać z platformy vSphere w celu tworzenia zaawansowanych, wielordzeniowych maszyn wirtualnych i klastrów maszyn wirtualnych obejmujących wiele serwerów fizycznych, co umożliwia obsługę nawet najbardziej wymagających aplikacji.
Ponadto rozwiązanie vSphere umożliwia ograniczenie stopnia złożoności zarządzania sprzętem przez kompleksową wirtualizację serwerów, pamięci masowej i urządzeń sieciowych. Klienci korzystający z rozwiązania vSphere mogą ograniczyć nakłady inwestycyjne na systemy informatyczne średnio o ponad 70 procent i obniżyć koszty utrzymania tych systemów o ponad 30 procent.

Poprawa ciągłości biznesowej

Platforma vSphere ułatwia organizacjom ograniczanie kosztów i złożoności związanych z ciągłością biznesową i przywracaniem po awarii dzięki zawsze dostępnym funkcjom informatycznym i wielu warstwom ochrony przed przestojami oraz utratą danych.
Rozwiązanie vSphere umożliwia eliminację planowanych przestojów i przerw konserwacyjnych za pomocą mechanizmów migracji maszyn wirtualnych i współużytkowanej pamięci masowej w czasie rzeczywistym. Dzięki rozwiązaniu vSphere można także zminimalizować ryzyko nieplanowanych przestojów, korzystając z niezależnej od sprzętu funkcji przełączania awaryjnego na maszynach wirtualnych. Funkcje odporności na błędy oferują wystarczającą nadmiarowość do obsługi najważniejszych aplikacji o znaczeniu krytycznym.
Dodatkowo organizacje mogą korzystać z funkcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania, które nie wymagają używania agentów. Funkcje te zapobiegają utracie danych m.in. poprzez wbudowany mechanizm deduplikacji ograniczający wymagania dotyczące wielkości pamięci masowej.

Uproszczenie operacji informatycznych

Rozwiązanie vSphere zmniejsza narzut operacyjny i znacznie upraszcza zarządzanie dużymi, rozproszonymi geograficznie środowiskami projektowania i kontroli jakości oraz produkcyjnymi środowiskami IT, które obejmują różnorodne aplikacje, systemy operacyjne i platformy sprzętowe.
Ponadto rozwiązanie vSphere upraszcza przydzielanie zasobów usługom informatycznym i zapewnia spójne poziomy dostarczania usług niezależnie od infrastruktury fizycznej i faktycznej lokalizacji świadczonych usług. Dzięki temu informatycy mogą przenosić aplikacje między wirtualnymi infrastrukturami bez konieczności ponownego konfigurowania lub dostosowywania zbiorów reguł albo konfiguracji.

System informatyczny jako usługa

vSphere to platforma wirtualizacji, która umożliwia klientom korzystanie z zalet chmury obliczeniowej przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, zgodności z przepisami oraz kontroli nad zasobami przedsiębiorstwa.
Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania i automatyzacji, takim jak zaawansowane łączenie zasobów w pule, automatyczne przydzielanie zasobów, administracja oparta na rolach, bezobsługowa infrastruktura oraz samoobsługowe portale dla użytkowników końcowych, rozwiązanie vSphere dynamicznie dostosowuje zasoby informatyczne do potrzeb biznesowych, co ułatwia udostępnianie systemu informatycznego w postaci usługi.
Wdrażając rozwiązanie vSphere jako platformę ITaaS (system informatyczny jako usługa), organizacje mogą przekształcić systemy informatyczne ze źródła kosztów w strategiczne zasoby pozwalające ograniczyć ilość pracy oraz nakłady finansowe i środowiskowe.

Usługi infrastruktury i aplikacji
Usługi infrastruktury

 • Obliczenia. Rozwiązanie vSphere to stabilna warstwa wirtualizacji, która umożliwia organizacjom wdrażanie wydajnych wielordzeniowych maszyn wirtualnych i klastrów maszyn wirtualnych obejmujących różne platformy sprzętowe.
  Użycie rozwiązania vSphere umożliwia zwiększenie wydajności aplikacji o prawie 50 procent dzięki dynamicznemu, zautomatyzowanemu i opartemu na zbiorach reguł przydzielaniu zasobów. Dzięki rozwiązaniu vSphere klienci mogą także o 55% zmniejszyć zużycie energii związane z systemami informatycznymi. Jest to możliwe dzięki funkcjom rozproszonego zarządzania energią, które w sposób ciągły i automatyczny optymalizują zużycie energii przez serwery fizyczne.
 • Pamięć masowa. Umożliwiając administratorom odłożenie zakupu pamięci masowej do czasu, gdy będzie ona naprawdę potrzebna, rozwiązanie vSphere pomaga zmniejszyć nawet do 50 procent wydatki związane z zakupami pamięci masowej. Rozwiązanie vSphere umożliwia także zwiększanie na żądanie ilości pamięci masowej maszyny wirtualnej.
 • Sieć. Rozwiązanie vSphere oferuje widoczność oraz funkcje sterowania i skalowalności dla sieci maszyn wirtualnych. Administratorzy mogą zrezygnować ze stosowania konfiguracji sieciowych dla poszczególnych hostów i korzystać z zalet ciągłego wymuszania stosowania zbioru reguł sieciowych do maszyn wirtualnych, które można w czasie rzeczywistym przenosić między serwerami.

Usługi aplikacji

 • Dostępność. Rozwiązanie vSphere ułatwia działom informatycznym zapewnienie ciągłości biznesowej i zapobieganie utracie danych dzięki funkcjom stałej dostępności, takim jak automatyczne przełączanie awaryjne, konserwacja bez przestojów, odporność maszyn wirtualnych na błędy oraz ekonomiczna ochrona danych.
 • Zabezpieczenia. W środowiskach wirtualnych zabezpieczenia informatyczne są bardziej złożone. Rozwiązanie vSphere upraszcza obsługę zabezpieczeń i zachowywanie zgodności z przepisami, ułatwiając wymuszanie w środowisku współużytkowanym zbiorów reguł na poziomie aplikacji w obrębie stref logicznych przy zachowaniu separacji użytkowników oraz poufności danych.
 • Skalowalność. Rozwiązanie vSphere umożliwia uzyskanie pojemności chmury dzięki centralnemu zarządzaniu tysiącami maszyn wirtualnych i setkami hostów programu vSphere. To rozwiązanie zapewnia także wydajność aplikacji o znaczeniu krytycznym dostarczanym przez firmy Microsoft, Oracle, SAP i innych czołowych producentów.

Infrastruktury chmur
Infrastruktury chmur prywatnych

Rozwiązanie vSphere umożliwia organizacjom przekształcenie dotychczas używanych centrów przetwarzania danych w chmury prywatne, dzięki którym można skuteczniej i wydajniej zarządzać istniejącymi aplikacjami oraz elastycznymi usługami informatycznymi nowej generacji dostępnymi na żądanie.

Dostępne funkcje, takie jak łączenie zasobów w pule i dynamiczne ich przydzielanie, scentralizowane zarządzanie i automatyzacja oraz samoobsługowy portal dla użytkowników końcowych, ułatwiają ograniczenie kosztów i zwiększenie sprawności przy zachowaniu wymaganego poziomu zabezpieczeń, zgodności z przepisami oraz kontroli nad elementami systemów informatycznych. Rozwiązanie vSphere umożliwia także administratorom sprawniejsze wykonywanie rutynowych zadań w celu zapewnienia wymaganych poziomów usług, zwiększenia produktywności i uzyskania dodatkowego czasu na realizowanie bardziej strategicznych przedsięwzięć.

Wdrażając rozwiązanie vSphere jako platformę chmury prywatnej, działy informatyczne mogą świadczyć usługi w bardziej elastyczny i wydajny sposób, a także zautomatyzować kluczowe procesy, takie jak zarządzanie systemami i przydzielanie zasobów dla aplikacji.

Infrastruktury chmur publicznych

Firma VMware współpracuje z setkami dostawców hostingu i usług w celu umożliwienia tworzenia kompatybilnych infrastruktur chmur publicznych. W przyszłości umożliwi to używanie rozwiązania vSphere jako typowej platformy chmur obliczeniowych, dzięki czemu model „system informatyczny jako usługa” będzie mógł obejmować chmury prywatne i publiczne (za pośrednictwem funkcji federacyjnych).

Oferując klientom swobodę korzystania z otwartych standardów i wzajemnej zgodności aplikacji, firma VMware zapewnia największe możliwości wyboru organizacjom, które chcą podnieść wydajność systemu informatycznego lub przenieść aplikacje do chmury publicznej.

Jednolita platforma zarządzania i infrastruktury gwarantuje widoczność zasobów umieszczonych w pulach i elastyczność umożliwiającą uzyskanie najwyższego poziomu usług aplikacji. Dzięki rozległej sieci wiodących dostawców usług chmurowych organizacje mogą korzystać ze zwirtualizowanych usług opartych na technologii VMware, takich jak infrastruktura na żądanie płatna zgodnie ze stopniem wykorzystania oraz gotowe do wdrożenia rozwiązania klasy korporacyjnej.

Infrastruktury chmur hybrydowych

Celem firmy VMware w zakresie chmur obliczeniowych jest połączenie zasobów wewnętrznych z dostępnymi zasobami zewnętrznymi, co umożliwi klientom tworzenie infrastruktur chmur hybrydowych, które będą obejmować wiele połączonych chmur — zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Ten model pozwoli organizacjom na pełne wykorzystanie zalet chmur obliczeniowych dzięki strategicznemu połączeniu wewnętrznych i zewnętrznych rozwiązań przechowywania danych, udostępniania aplikacji i przywracania po awarii przy zachowaniu pełnej kontroli nad infrastrukturą informatyczną. Klienci, którzy wdrożą prywatne lub publiczne chmury na platformie vSphere, będą gotowi do optymalnego wykorzystania modelu chmur hybrydowych, gdy stanie się on powszechnym rozwiązaniem.